Лип 04

Перелік відомостей, що містить службову інформацію в Тячівській районній державній адміністрації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

11.06.2012_ № _346

 

П Е Р Е Л І К

відомостей, що містить службову інформацію

в Тячівській районній державній адміністрації

з/п

Відомості, яким надається гриф обмеженого доступу

«Для службового користування»

Сфера мобілізаційної роботи

1.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану державної адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності щодо:

1)

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей, які планується задіяти в особливий період;

2)

виробництва та поставки технічних засобів речового майна в особливий період;

3)

виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

4)

виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

5)

виробництва та поставки паливно-мастильних матеріалів в особливий період;

6)

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

7)

кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України, інших військових формувань в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування;

8)

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

9)

виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;

10)

створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

11)

показників з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки в особливий період;

12)

підготовка фахівців у закладах освіти в особливий період;

13)

надання медичних, транспортних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

14)

виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

15)

номенклатури, обсягів (норм) місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;

16)

капітального будівництва в особливий період;

17)

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

18)

потреби сільського господарства у хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період;

19)

замовлення на виробництво та поставку лікарських засобів та виробів медичного призначення в особливий період;

20)

надання медичних послуг в галузі охорони здоров’я в особливий період.

2.

Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки.

3.

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки.

4.

Відомості про військовозобов’язаних заброньованих за органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами установами та організаціями.

5.

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування підприємств, установ, організацій в особливий період.

6.

Відомості про стан мобілізаційної підготовки щодо мобілізаційної готовності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій.

7.

Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки.

8.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

9.

Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період в частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства.

10.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації.

11.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

12.

Відомості про організацію оповіщення, управління, зв’язку порядок переведення державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації на підприємствах на режим роботи в умовах особливого періоду.

13.

Відомості щодо пункту управління районної державної адміністрації,   органу місцевого самоврядування, порядок забезпечення матеріально-технічними засобами, продовольством, систему їх охорони і захисту.

14.

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування , окремого підприємства, установи, організації.

15.

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку державної адміністрації органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації.

Сфера цивільної оборони (цивільного захисту)

16.

Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

17.

Відомості про час та маршрут перевезення вибухових речовин та засобів підриву, вибухонебезпечних предметів, а також місця їх знищення та знешкодження.

18.

Відомості про пункти управління, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

19.

Відомості за сукупністю складових показників про зміст та основні напрямки розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період, які плануються (реалізованих) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

20.

Відомості що розкривають бази даних на об’єкти і споруди системи життєзабезпечення згідно із затвердженою районною програмою створення страхового фонду документації.

21.

Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

Сфера житлово-комунального господарства

22.

Відомості що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у містах з населенням понад 100 тис. осіб.

23.

Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення у районах та містах з населенням до 100 тис. осіб та більше.

24.

Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

Сфера містобудування та архітектури

25.

Схема планування території Закарпатської області (М 1:100000).

26.

Схеми планування території районів (М 1:50000 – 1:25000).

27.

Схема планування Свалявської групи курортів (М 1:25000).

28.

Генеральні плани міст та селищ міського типу у Закарпатській області

(М 1:5000 – 1:2000).

29.

Топографічні плани міст та селищ міського типу у Закарпатській області

(М 1:5000 – 1:2000).

30.

Каталоги координат і висот міст та селищ міського типу у Закарпатській області (в місцевій системі координат та Балтійській системі висот).

Сфера архівної справи

31.

Протоколи засідань звуженої експертно-перевірочних комісій державного архіву району, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатури справ, описи справ з грифом обмеження доступу «Для службового користування».

32.

Особові справи працівників державного архіву району.

Сфера культури

33.

Відомості щодо закритих конкурсів (до їх завершення і офіційного оголошення результатів).

34.

Питання співробітництва України з іншими державами у сфері реституції культурних цінностей.

35.

Претензії інших держав і відповідно України на ті чи інші цінності до їх остаточного з’ясування і узгодження з метою уникнення непорозумінь, ускладнень міжнародних стосунків, тощо.

36.

Методика та рецептура реставрації унікальних творів та об’єктів мистецтва.

37.

Відомості про охоронну сигналізацію в музеях і місцях розміщення унікальних художніх цінностей.

38.

Відомості про розробку охоронної сигналізації, спеціально призначеної для унікальних історико-культурних цінностей.

39.

Зміст угод дистриб’юторів з правовласниками на закупівлю прав на розповсюдження і демонстрування фільмів.

40.

Державний реєстр фільмів.

41.

Інформація, розміщена у прокатному посвідченні, щодо умов розповсюдження та демонстрування фільмів.

42.

Відомості щодо етнокультурних проблем, обумовлених сепаратистськими, ксенофобськими, шовіністичними та іншими дестабілізуючими антидержавними настроями і тенденціями.

43.

Контракти з керівниками закладів культури.

Сфера зовнішніх відносин

44.

Листи на адресу органів Служби безпеки України про візити закордонних делегацій (із зазначенням прізвищ, імен та посад її членів, а також про час перебування та мету відвідування), якщо вони містять службову інформацію.

45.

Акти експертизи матеріальних носіїв інформації, які плануються передати іноземцям.

46.

Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.

Сфера забезпечення охорони державної таємниці

47.

Відомості за окремими показниками про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан організації охорони державної таємниці на конкретному об’єкті інформаційної діяльності, крім відомостей що становлять державну таємницю.

48.

Відомості про стан та порядок здійснення пропускного, внутрішньо-об’єктового режиму та охорону режимних приміщень.

49.

Відомості про результати службових розслідувань за фактом втрати матеріальних носіїв секретних інформації, володіння якими не дасть змоги зацікавленій стороні ініціювати витік державної таємниці.

50.

Відомості, що містяться у заявках на видачу дозволу на здійснення діяльності, пов’язаної з державною таємницею, володіння якими не дасть змоги зацікавленій стороні ініціювати витік державної таємниці.

51.

Номенклатура та зміни до номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці та акти щодо її перегляду.

52.

Мотивований запит щодо розгляду питання про надання громадянинові допуску до державної таємниці.

53.

Облікові картки громадян про надання допуску до державної таємниці.

54.

Розпорядження (накази) про надання доступу громадянам до державної таємниці, якщо одночасно надається допуск до конкретної секретної інформації.

55.

Акти перевірок ведення секретного діловодства, якщо вони не містять секретної інформації.

56.

Акти знищення секретних документів.

57.

Акти приймання-передавання матеріальних носіїв секретної інформації.

58.

Акти щодо перегляду грифів секретності документів.

59.

Номенклатура секретних справ.

60.

Відомості щодо перегляду грифу обмеження доступу секретних матеріальних носіїв інформації.

Сфера технічного захисту інформації з обмеженим доступом

61.

Розпорядження (накази) та акти щодо технічного захисту інформації, якщо вони не містять секретної інформації.

62.

Акти категоріювання та обстеження конкретного об’єкта інформаційної діяльності.

63.

Узагальнені відомості про організацію технічного захисту інформації на конкретному об’єкті інформаційної діяльності.

64.

Відомості про загрози (моделі загроз, моделі порушників) щодо інформації «Для службового користування», що циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності або в окремій інформаційно-телекомунікаційній системі.

65.

Відомості про вимоги щодо забезпечення технічного захисту відомостей з грифом обмеження доступу «Для службового користування».

66.

Відомості про планування, запровадження заходів, фактичний стан щодо забезпечення захисту інформації «Для службового користування» стосовно об’єкта інформаційної діяльності та/або в інформаційно-телекомунікаційній системі.

67.

Відомості за окремими показниками про склад засобів комплексної системи захисту інформації «Для службового користування» щодо об’єкта інформаційної діяльності та/або в інформаційно-телекомунікаційній системі.

68.

Відомості про норми ефективності захисту або характеристики засобів забезпечення захисту інформації «Для службового користування».

Інші відомості

69.

Відомості, отримані у процесі службових розслідувань з питань протидії корупції, до моменту прийняття щодо них рішення.

70.

Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

71.

Відомості про плани територіальної оборони, заходи, стан підготовки до виконання завдань територіальної оборони за окремими показниками, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

Друк PDF

Розробка сайту - RED WEB DESIGN (Соловйов Михайло)