Лип 17

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                            Розпорядження голови

державної адміністрації

__________№ ________

 

Функції та повноваження

голови, першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації

 Голова районної державної адміністрації

Голубка Петро Петрович

 

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених  на районну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.

Інформує голову обласної державної адміністрації та щорічно звітує перед ним про виконання райдержадміністрацією, покладених на неї повноважень, а також суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище в районі, вносить пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України і практики його реалізації, системи державного управління.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Сприяє розвитку в районі міжнародного співробітництва в галузі економіки, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту.

Укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством.

У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання райдержадміністрації, визначає її структуру, дотримуючись рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших підрозділів райдержадміністрації, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації, керівників та заступників керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації за погодженням з обласною державною адміністрацією.

Призначає на посади та звільняє з посад керівників,  працівників  апарату та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників, погоджує укладення

контрактів із керівниками підприємств, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Погоджує у встановленому законодавством порядку: призначення керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, а також керівників навчальних закладів, що призначаються на посаду за умовами конкурсу.

Порушує перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади вмотивовані питання про відповідність займаній посаді керівників їх територіальних органів.

Скасовує акти керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших вищестоячих органів виконавчої влади та розпорядженням голови райдержадміністрації.

За результатами роботи райдержадміністрації може застосовувати встановлені законодавством заходи заохочення до її посадових осіб.

У межах затвердженого бюджету виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

Оголошує зони надзвичайної ситуації у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій; здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням у них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей.

Здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною в районі.

Погоджує проект плану проведення потенційно небезпечних заходів, в умовах присутності цивільного населення за участі особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, з використанням озброєння і військової техніки.

Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними нагородами України.

Утворює та очолює колегію районної державної адміністрації, а з метою  сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації, інші консультативні, дорадчі, допоміжні органи, служби та комісії,  визначаючи їх завдання, функції та персональний склад.

Видає розпорядження, дає доручення, приймає рішення та інші акти  з питань, віднесених законодавством України до компетенції районної державної адміністрації.

Вносить на розгляд районної ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції, має право дорадчого голосу на пленарних засіданнях районної ради.

Щороку звітує перед районною радою з питань виконання делегованих повноважень.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

У разі відсутності, його функції і повноваження виконує перший заступник, а у разі відсутності останнього –  заступник голови.

 

Відповідає за:

 

виконання в районі законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

виконання державних, регіональних і районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, а в місцях компактного проживання національних меншин - програм їх національно-культурного розвитку;

реалізацію повноважень, делегованих райдержадміністрації районною радою;

сприяння діяльності митних органів та прикордонних служб, створення умов для їх належного функціонування;

вжиття заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України;

додержання законодавства про державну таємницю та інформацію в райдержадміністрації;

забезпечення в районі:

виконання зобов’язань за міжнародними договорами України;

законності і правопорядку, додержання та охорони  прав, свобод і законних інтересів громадян, здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, боротьби зі злочинністю та корупцією;

взаємодії з органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями;

умов для розвитку інформаційної та видавничої сфер.

 

Контролює діяльність:

 

сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату;

відділу з питань внутрішньої політики апарату;

юридичного сектору апарату (в частині правової діяльності райдержадміністрації).

 

Координує діяльність:

Тячівського районного управління юстиції.

 Сприяє в роботі:

 Тячівському районному відділу управління МВС України в Закарпатській області;

Тячівському відділу управління Служби безпеки України в Закарпатській  області;

 Перший заступник голови районної державної адміністрації

 

Дем’янчук Василь Юрійович

 

Несе персональну відповідальність за реалізацію в районі законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, рішень районної ради, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації з питань освіти, молоді, охорони здоров’я, культури і мистецтва, національних меншин та релігій, материнства і дитинства та міграції населення, аграрної політики, ветеринарної медицини, використання та охорони земель, природних ресурсів, фізкультури і спорту, сім’ї,  праці та соціального захисту.

 

Відповідає за:

забезпечення здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

здійснення загального керівництва закладами освіти, молоді, охорони здоров’я, культури, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, їх матеріально-фінансове забезпечення;

вжиття заходів до збереження мережі закладів освіти, молоді, культури, охорони здоров’я, та розроблення прогнозів її розвитку, враховуючи їх при розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку;

виконання програм щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

забезпечення виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної, в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей;

забезпечення виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання;

здійснення контролю за організацією роботи медичних закладів із надання допомоги населенню, встановлених пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей;

забезпечення здійснення заходів стосовно осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують медичної допомоги у зв’язку  із захворюванням на туберкульоз;

забезпечення виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами та організаціями;

забезпечення соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організація усіх форм власності, якісне проведення атестації робочих місць;

здійснення контролю за організацією роботи медичних закладів із надання допомоги населенню, встановлених пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей;

створення мережі, забезпечення зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них;

розроблення і забезпечення виконання комплексних програм та здійснення заходів щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких, соціально незахищених громадян похилого віку  та всебічний розвиток їх обслуговування;

забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

сприяння поданню протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню інвалідів засобами пересування і реабілітації;

встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;

розроблення та забезпечення виконання, затверджених у встановленому законом порядку, програм раціонального використання земель та лісів;

затвердження матеріалів погодження місця розташування земельних ділянок та надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

контроль за розпорядженням землями відповідно до законодавства;

забезпечення ефективного використання природних ресурсів;

внесення пропозицій відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

здійснення контролю за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров’я людей і навколишнього природного середовища та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передачу їх матеріалів на розгляд інших органів у разі порушення законодавства про відходи;

вирішення питань гуманітарної допомоги;

сприяння громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у поданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

забезпечення виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім’ям військовослужбовців строкової служби;

здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

вирішення питань про утворення, реорганізацію та ліквідацію спеціальних будинків-інтернатів для осіб похилого віку, осіб, які потребують медичної допомоги у зв’язку із захворюванням на туберкульоз, та інвалідів першої і другої груп, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

забезпечення виконання актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства;

сприяння органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи;

проведення роботи, пов’язаної з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;

розроблення прогнозів розвитку молодіжної політики;

забезпечення ефективного використання та складання балансу трудових ресурсів;

забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці;

розроблення та організацію виконання перспективних і поточних районних програм зайнятості населення та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;

забезпечення проведення згідно з законом оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;

забезпечення, в установленому порядку, надання населенню адресної допомоги та субсидій на житлово-комунальні послуги;

забезпечення взаємодії районної державної адміністрації з районною радою профспілок та галузевими райкомами профспілок;

сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих, юнацьких та інших громадських організацій;

сприяння підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну  (невійськову) службу;

розроблення і здійснення заходів щодо поліпшення житлових, матеріально-побутових умов багатодітних сімей, профілактики негативних явищ серед неповнолітніх;

розвиток фермерства та внесення пропозицій щодо надання йому допомоги із спеціальних фондів підтримки.

 

Контролює діяльність:

управління освіти, молоді та спорту;

відділу охорони здоров’я;

відділу культури;

сектору з питань фізичної культури та спорту  управління освіти молоді та спорту державної адміністрації;

Тячівського управління соціального захисту населення;

Дубівського управління соціального захисту населення;

відділу агропромислового розвитку;

відділу з питань внутрішньої політики (у частині функціональних повноважень);

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

сектору промисловості та аудиту управління економічного розвитку і торгівлі (в частині функціональних повноважень);

служби у справах дітей.

 

Координує діяльність:

Управління «Держземагенства» у Тячівському  районі;

інспекції контролю за використанням та охороною земель в Тячівському  районі;

Філія  „Тячівдержспецлісгосп”;

Державне підприємство „Мокрянське лісомисливське господарство”;

Державне підприємство „Брустурянське лісомисливське господарство”;

районного військового комісаріату;

міжрайонного управління водного господарства (в частині функціональних повноважень);

редакції районної газети „Дружба”;

Тячівського територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян;

Дубівського територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян;

управління Пенсійного фонду України в Тячівському районі;

державного інспектора  праці у Тячівському районі;

районного центру зайнятості;

Тячівського районного управління головного управління Держсанепідслужби у Закарпатській області (у частині охорони здоров’я населення).

управління ветеринарної медицини в Тячівському районі.

Тячівського районного відділу головного управління державної міграційної служби України в Закарпатській області.

 

Сприяє в роботі:

санаторно-курортним закладам району (у частині функціональних повноважень);

районному споживчому товариству;

районній організації товариства Червоного Хреста України;

районним організаціям політичних партій, об’єднань громадян;

організацій національно-культурних товариств району;

об’єднання майстрів народних мистецтв та самодіяльних художників;

районної ради жінок;

районної організації товариства охорони природи;

районного товариства мисливців та рибалок;

засобів масової інформації;

військовим частинам, організаціям і установам Міністерства оборони України у виконання Закону України “Про Збройні Сили України”,

зміцненні зв’язків з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, трудовими колективами в підготовці молоді до служби у Збройних Силах України, проведенні призову громадян на строкову військову службу, організації і проведенні військових учбових зборів;

санаторно-оздоровчих закладів (у частині функціональних повноважень);

Української алергологічної лікарні, обласної алергологічної лікарні;

творчим спілкам;

товариств музичного, хорового, книголюбів, охорони пам’яток історії і культури;

районним товариствам інвалідів, ветеранів, добровольців Закарпаття – учасників війни, політичних в’язнів і репресованих;

спортивних товариств;

підприємств та організацій агропромислового комплексу;

районній асоціації фермерських та селянських господарств;

районного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

районного відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 Готує голові районної державної адміністрації інформації зпитань освіти, молоді, охорони здоров’я, культури і мистецтва, національних меншин та релігій, материнства і дитинства та міграції населення, аграрної політики, ветеринарної медицини, використання та охорони земель, природних ресурсів, фізкультури і спорту, сім’ї,  праці та соціального захисту.

 Заступник голови районної державної адміністрації

Каганець Василь Йосипович

 

Несе персональну відповідальність за реалізацію в районі законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня,  рішень районної ради, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації з питань капітального будівництва, містобудування  та архітектури, промислової, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, підприємництва, побутового та торговельного обслуговування, інвестиційної політики, європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму, шляхового господарства, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики, транспорту і зв’язку, надзвичайних ситуацій, екології і охорони довкілля.

 

Відповідає за:

здійснення державної економічної, фінансової та інвестиційної політики в районі;

розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку району і подання їх на затвердження районній раді, забезпечення їх реалізації, звітування перед районною радою про їх виконання;

забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів;

складання, необхідних для управління соціально-економічним розвитком району, балансів матеріально-фінансових ресурсів; визначення необхідного рівня обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб;

проведення розрахунку коштів та визначення обсягу послуг, необхідних для забезпечення, передбаченого законодавством, рівня мінімальних соціальних потреб;

внесення, за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування, пропозицій про створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу та території цих зон;

розроблення пропозицій щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного бюджету;

формування, за пропозиціями органів місцевого самоврядування, обсягів продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;

розроблення та внесення пропозицій до проектів програм соціального та економічного розвитку, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей господарства, їх фінансово-економічного забезпечення;

внесення, у встановленому порядку, до відповідних органів пропозицій щодо залучення іноземних інвестицій у розвиток економічного потенціалу району;

сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;

сприяння розвитку експортної бази і збільшення виробництва продукції на експорт;

забезпечення реалізації державної політики щодо сприяння розвитку малого бізнесу, надання допомоги підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню;

забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами, організаціями торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування незалежно від форми власності;

організацію роботи з атестації об’єктів, робіт і послуг підприємств та організацій побутового, торговельного обслуговування населення;

організацію прикордонної і прибережної торгівлі;

вирішення питань розвитку туристично-курортного комплексу;

вирішення питань про визнання місцевості як курорту, встановлення зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;

складання і подання на розгляд сесії  районної ради проекту районного бюджету, забезпечення його реалізації та звітності про виконання;

подання, в установленому порядку, до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту обласного бюджету, пропозицій щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, даних про зміну складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, враховуючи забезпеченість мінімальних соціальних потреб;

отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності інформації, передбаченої актами законодавства для складання і виконання бюджету;

складання балансів фінансових ресурсів, грошових доходів і видатків;

забезпечення контролю за станом фінансової дисципліни;

здійснення контролю щодо фінансування та ефективного використання фінансових ресурсів підприємств, установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих в установленому законом порядку в управління райдержадміністрації вищими органами державної та виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад;

здійснення, в установленому порядку, регулювання інвестиційної діяльності та вироблення інвестиційної політики;

складення, необхідних для управління соціально-економічним розвитком району, балансів палива;

розроблення і забезпечення дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зони санітарної охорони джерел водопостачання; обмеження або заборону використання підприємствами питної води у промислових цілях;

здійснення державної промислової політики;

подання висновків щодо доцільності розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності;

розгляд та прийняття рішень, за пропозиціями органів місцевого самоврядування, щодо проектів планів та заходів підприємств, установ, організацій, розташованих на території району;

сприяння підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення її ефективності та конкурентноспроможності;

створення територіальних інноваційних центрів і технопарків;

організацію розробки та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;

складання, необхідних для управління соціально-економічним розвитком району, балансів місцевих будівельних матеріалів;

організацію охорони, реставрацію та використання пам’яток архітектури і містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів;

здійснення управління об’єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління райдержадміністрації, прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

внесення пропозицій власникам майна підприємств, установ і організацій, що має важливе значення для забезпечення державних потреб, щодо його відчуження у власність держави;

внесення пропозицій до проектів програм приватизації державного майна, організацію їх виконання;

координацію діяльності органів виконавчої влади і господарських структур щодо виконання програм продовольчого забезпечення населення, поставок продовольства і сировини до централізованих фондів;

підготовку пропозицій про розміщення, спеціалізацію і розвиток підприємств, організацій та установ сільського господарства, переробної промисловості і внесення їх відповідним органам управління, а також здійснення контролю за виконанням рішень з цих питань;

регулювання цін і тарифів за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємствами, а також визначення і встановлення норми їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням;

забезпечення організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства незалежно від форми власності, дотримання його правил;

організацію роботи з атестації об’єктів, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального господарства;

розроблення та затвердження схем санітарного очищення території району, організацію окремого збирання побутових відходів та інших видів відходів як вторинної сировини;

розроблення, подання на розгляд районної ради та забезпечення виконання районних екологічних програм;

внесення до відповідних органів пропозицій щодо державних екологічних програм;

вжиття заходів із відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і громадянами;

інформування населення про стан довкілля, а також про заходи, що вживаються для  його поліпшення;

внесення пропозицій в установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;

сприяння розвитку та впровадженню нових екологічно безпечних технологій;

здійснення політики щодо розвитку інфраструктури;

здійснення заходів щодо належної роботи енергетичного комплексу, транспорту та зв’язку;

забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями зв’язку, телебачення, радіомовлення, транспортного обслуговування незалежно від форми власності;

організацію роботи з ліквідації наслідків екологічних аварій, техногенних катастроф, спалахів епідемій та епізоотій, залучення до цих робіт підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та громадян;

сприяння діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у поданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг;

взаємодію з органами військового управління під час планування та проведення потенційно небезпечних заходів, в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, з використанням озброєння і військової техніки, з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків та своєчасного інформування населення про загрозу їх виникнення;

вжиття заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям.

Контролює діяльність:

управління економічного розвитку і торгівлі;

фінансового управління;

відділу містобудування та архітектури;

сектору інфраструктури;

сектору житлово-комунального господарства;

сектору з питань цивільного захисту;

Координує діяльність:

інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Тячівському районі;

Тячівського районного управління головного управління Держсанепідслужби у Закарпатській області;

міжрайонного управління водного господарства (в частині функціональних повноважень);

Служби цивільного захисту населення;

Тячівського ДПРЧ – 8 ;

Районного відділу управління державної інспекції техногенної безпеки в Закарпатській області;

інспекції екологічної безпеки;

Рахівської фінансової інспекції  в Тячівському районі;

управління Державного казначейства України в Тячівському  районі;

відділу статистики у Тячівському  районі;

державної податкової інспекції в Тячівському районі;

державного інспектора з контролю за цінами в Тячівському районі.

Сприяє в роботі:

промислових підприємств району;

суб’єктам підприємницької діяльності всіх форм власності, які займаються торгівельною діяльністю, громадським харчуванням та наданням побутових послуг населенню району;

Тячівської філії „Райавтодор”;

Тячівської філії ПАТ “Закарпатгаз”;

залізничних станцій (Буштино, Тячів, Тересва, Солотвино);

Тячівського району електричних мереж;

відділення поштового зв’язку Закарпатської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”;

комерційних банків, страхових компаній та організацій;

центру електрозв’язку №5 Закарпатської дирекції відкритого акціонерного товариства  „Укртелеком”.

Готує голові районної державної адміністрації інформації з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, підприємництва, побутового та торговельного обслуговування, інвестиційної політики, європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму, капітального будівництва, містобудування та архітектури, промислової політики, інфраструктури, житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту і зв’язку, надзвичайних ситуацій, екології і охорони довкілля.

Керівник апарату районної державної адміністрації

 

 

Несе персональну відповідальність за реалізацію в районі законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, рішень районної ради, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації з питань виконавської дисципліни, кадрового, правового (з питань організації роботи апарату), інформаційно-аналітичного, методичного, господарського та іншого організаційного забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

Керує роботою апарату районної державної адміністрації.

 Відповідає за:

 організацію роботи апарату, покладених на апарат завдань, визначення ступеня відповідальності керівників та інших працівників структурних підрозділів;

дотримання вимог Закону України „Про місцеві державні адміністрації” щодо відносин райдержадміністрації з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, установами та організаціями;

забезпечення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування, обласною державною адміністрацією;

підготовку узгоджених пропозицій щодо розподілу функцій і повноважень між головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації;

планування роботи районної державної адміністрації та її апарату;

організацію добору, розстановки, підвищення кваліфікації кадрів, створення дієвого, кваліфікованого резерву керівників та спеціалістів номенклатури районної державної адміністрації; забезпечення дотримання Законів України “Про державну службу” та “Про засади запобігання та протидії корупції”;

організаційну роботу та дотримання законодавства з питань державної служби;

підготовку, відповідно до законодавства, клопотань  про нагородження державними нагородами України,  відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України, присвоєння почесних звань, нагородження відзнакою  „За розвиток регіону” та Почесною Грамотою обласної державної адміністрації, винесення Подяки голови обласної державної адміністрації;

попередній розгляд клопотань про нагородження Грамотою районної державної адміністрації, винесення Подяки голови районної державної адміністрації;

здійснення контролю за раціональним використанням коштів, передбачених кошторисом витрат на утримання апарату, внесення пропозицій голові райдержадміністрації щодо їх ефективного і раціонального використання;

здійснення контролю за законністю правових актів, що приймають районна державна адміністрація, виконавчі комітети місцевих рад (з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади);

організацію правового навчання працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад;

забезпечення, встановленого законодавством, іншими нормативними актами, єдиного порядку документування та роботи з документами в районній державній адміністрації;

підготовку розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, доведення їх до виконавців, здійснення контролю за їх виконанням;

забезпечення здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до законодавства;

вирішення питань проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою у межах, визначених законодавством;

забезпечення належного і своєчасного розгляду звернень громадян та їх об’єднань, організації особистого прийому, перевірки стану цієї роботи в органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях та установах;

дотримання режиму секретності, технічний захист інформації з обмеженим доступом в апараті районної  державної адміністрації;

організацію виконання заходів із мобілізаційної підготовки у разі введння особливого періоду;

додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, здійснення управління архівною справою;

забезпечення і контроль дотримання правил внутрішнього розпорядку в адмінбудинку райдержадміністрації.

 Контролює діяльність відділів, секторів апарату:

 організаційного відділу;

відділу кадрової роботи;

юридичного сектору (з питань організації роботи апарату);

загального відділу ;

сектору по роботі із зверненнями громадян;

сектору контролю;

відділу фінансово-господарського забезпечення;

відділу ведення Державного реєстру виборців;

відділу з питань внутрішньої політики  (в частині функціональних повноважень);

сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної  роботи;

архівного відділу .

Готує інформацію голові районної державної адміністрації з питань виконавської дисципліни, кадрового, правового (з питань організації роботи апарату), інформаційно-аналітичного, методичного, господарського та іншого організаційного забезпечення діяльності районної державної адміністрації та її апарату, формування Державного реєстру виборців та архівної справи в районі.    

Додаток 1

до розпорядження

                                                                                         ___________№_____

 

 

ЗАКРІПЛЕННЯ

ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА ТА ЗАСТУПНИКІВ ГОЛОВИ

РАЙОННОЇ   ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗА МІСЦЕВИМИ РАДАМИ В РАЙОНІ

 

Прізвище, ім’я

по батькові

Посада

Назва ради

Дем’янчук Василь Юрійович

Перший заступник голови райдержадміністрації

Тячівська міська, Буштинська селищна, Біловарська сільська, Добрянська сільська, Лазівська сільська,  Р.Полівська сільська, Новобарівська сільська, Вонігівська сільська, Дулівська сільська, Тереблянська сільська, Колоднянська сільська, Кричівська сільська, В.Угольська сільська, Углянська сільська, Чумалівська сільська, Кривська сільська, Топчинська сільська, Тернівська сільська.

 

Каганець Василь Йосипович

 

Заступник голови райдержадміністрації

Дубівська селищна, Солотвинська селищна, Тересвянська селищна, Усть-Чорнянська селищна, Ганичівська сільська, Калинівська сільська, Краснянська сільська, Лопухівська сільська, Р.Мокрянська сільська, Широколузька сільська, Тарасівська сільська, Новоселицька сільська,  Нересницька сільська, Вільховецька сільська, Бедевлянська сільська, Г. Потіцька сільська, Грушівська сільська, Н. Апшанська сільська, В.Лазівська сільська.

 

Заступник   керівника    апарату,

начальник організаційного відділу

апарату державної     адміністрації                                           Є.О.Славна

 

 

Додаток 2

до розпорядження

______________№___

 

ВЗАЄМОЗАМІнюваність

ФУНКЦІЙ та ПОВНОВАЖЕНЬ ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА

 ТА ЗАСТУПНИКА  ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

ДЕМ’ЯНЧУК  В.Ю.                   -                                  КАГАНЕЦЬ  В.Й.                    

 

Заступник   керівника    апарату,

начальник організаційного відділу

апарату державної     адміністрації                                           Є.О.Славна

 

Друк PDF

Розробка сайту - RED WEB DESIGN (Соловйов Михайло)