• Функції та повноваження

  ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

  заступника голови районної державної адміністрації


  Несе персональну відповідальність за реалізацію в районі законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня,  рішень районної ради, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації з питань капітального будівництва, містобудування  та архітектури, промислової, соціально-економічного розвитку, підприємництва, побутового та торговельного обслуговування, інвестиційної політики, європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму, шляхового господарства, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики, транспорту і зв’язку, надзвичайних ситуацій, екології і охорони довкілля.

  Відповідає за:
  підготовку розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації відповідно до функціональних повноважень;
  здійснення державної економічної та інвестиційної політики в районі;
  розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку району і подання їх на затвердження районній раді, забезпечення їх реалізації, звітування перед районною радою про їх виконання;
  забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів;
  складання, необхідних для управління соціально-економічним розвитком району, балансів матеріально-фінансових ресурсів; визначення необхідного рівня обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб;
  проведення розрахунку коштів та визначення обсягу послуг, необхідних для забезпечення, передбаченого законодавством, рівня мінімальних соціальних потреб;
  внесення, за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування, пропозицій про створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу та території цих зон;
  розроблення пропозицій щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного бюджету;
  формування, за пропозиціями органів місцевого самоврядування, обсягів продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;
  розроблення та внесення пропозицій до проектів програм соціального та економічного розвитку, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей господарства, їх фінансово-економічного забезпечення;
  внесення, у встановленому порядку, до відповідних органів пропозицій щодо залучення іноземних інвестицій у розвиток економічного потенціалу району;
  сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;
  сприяння розвитку експортної бази і збільшення виробництва продукції на експорт;
  забезпечення реалізації державної політики щодо сприяння розвитку малого бізнесу, надання допомоги підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню;
  забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами, організаціями торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування незалежно від форми власності;
  організацію роботи з атестації об’єктів, робіт і послуг підприємств та організацій побутового, торговельного обслуговування населення;
  організацію прикордонної і прибережної торгівлі;
  вирішення питань розвитку туристично-курортного комплексу;
  вирішення питань про визнання місцевості як курорту, встановлення зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;
  подання, в установленому порядку, до органів виконавчої влади вищого рівня пропозицій до проекту обласного бюджету, пропозицій щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, даних про зміну складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, враховуючи забезпеченість мінімальних соціальних потреб;
  отримання від усіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності інформації, передбаченої актами законодавства для складання і виконання бюджету;
  здійснення, в установленому порядку, регулювання інвестиційної діяльності та вироблення інвестиційної політики;
  складення, необхідних для управління соціально-економічним розвитком району, балансів палива;
  розроблення і забезпечення дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зони санітарної охорони джерел водопостачання; обмеження або заборону використання підприємствами питної води у промислових цілях;
  здійснення державної промислової політики;
  подання висновків щодо доцільності розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності;
  розгляд та прийняття рішень, за пропозиціями органів місцевого самоврядування, щодо проектів планів та заходів підприємств, установ, організацій, розташованих на території району;
  сприяння підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення її ефективності та конкурентоспроможності;
  створення територіальних інноваційних центрів і технопарків;
  організацію розробки та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;
  складання, необхідних для управління соціально-економічним розвитком району, балансів місцевих будівельних матеріалів;
  організацію охорони, реставрацію та використання пам’яток архітектури і містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів;
  здійснення управління об’єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління райдержадміністрації, прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;
  внесення пропозицій власникам майна підприємств, установ і організацій, що має важливе значення для забезпечення державних потреб, щодо його відчуження у власність держави;
  внесення пропозицій до проектів програм приватизації державного майна, організацію їх виконання;
  координацію діяльності органів виконавчої влади і господарських структур щодо виконання програм продовольчого забезпечення населення, поставок продовольства і сировини до централізованих фондів;
  підготовку пропозицій про розміщення, спеціалізацію і розвиток підприємств, організацій та установ сільського господарства, переробної промисловості і внесення їх відповідним органам управління, а також здійснення контролю за виконанням рішень з цих питань;
  регулювання цін і тарифів за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємствами, а також визначення і встановлення норми їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням;
  забезпечення організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства незалежно від форми власності, дотримання його правил;
  організацію роботи з атестації об’єктів, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального господарства;
  розроблення та затвердження схем санітарного очищення території району, організацію окремого збирання побутових відходів та інших видів відходів як вторинної сировини;
  розроблення, подання на розгляд районної ради та забезпечення виконання районних екологічних програм;
  внесення до відповідних органів пропозицій щодо державних екологічних програм;
  вжиття заходів із відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і громадянами;
  інформування населення про стан довкілля, а також про заходи, що вживаються для  його поліпшення;
  внесення пропозицій в установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;
  сприяння розвитку та впровадженню нових екологічно безпечних технологій;
  здійснення політики щодо розвитку інфраструктури;
  здійснення заходів щодо належної роботи енергетичного комплексу, транспорту та зв’язку;
  забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями зв’язку, телебачення, радіомовлення, транспортного обслуговування незалежно від форми власності;
  організацію роботи з ліквідації наслідків екологічних аварій, техногенних катастроф, спалахів епідемій та епізоотій, залучення до цих робіт підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та громадян;
  сприяння діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у поданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг;
  взаємодію з органами військового управління під час планування та проведення потенційно небезпечних заходів, в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, з використанням озброєння і військової техніки, з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків та своєчасного інформування населення про загрозу їх виникнення;
  вжиття заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям.

  Контролює діяльність:
  управління економічного розвитку і торгівлі;
  відділу капітального будівництва, містобудування та архітектури;
  відділ енергоефективності житлово-комунального господарства та інфраструктури;
  сектору з питань цивільного захисту;
  сектор державної реєстрації державної адміністрації;
  Центр надання адміністративних послуг державної адміністрації.

  Координує діяльність:
  районного управління Головного управління «Держпродспоживслужби» у Тячівському районі (в частині функціональних повноважень);
  Тячівська районна філія Державної установи «Закарпатський обласний лабораторний цент» МОЗ України (в частині функціональних повноважень);
  міжрайонного управління водного господарства;
  районного відділу управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Закарпатській області ;
  Тячівського ДРПЧ – 8;
  Комунального закладу «Місцева пожежна охорона»;
  управління Державного казначейства України в Тячівському  районі;
  відділу статистики у Тячівському  районі;
  державної податкової інспекції в Тячівському районі;

  Сприяє в роботі:
  промислових підприємств району;
  суб’єктам підприємницької діяльності всіх форм власності, які займаються торгівельною діяльністю, громадським харчуванням та наданням побутових послуг населенню району;
  Тячівської філії „Райавтодор” Державного підприємства «Закарпатський облавтодор»;
  Тячівського відділення ПАТ “Закарпатгаз”;
  залізничних станцій (Буштино, Тячів, Тересва, Солотвино);
  Тячівського району електричних мереж;
  відділення поштового зв’язку Закарпатської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”;
  комерційних банків, страхових компаній та організацій;
  районного центру телекомунікацій Закарпатської філії ПАТ   „Укртелеком”.

  Готує голові районної державної адміністрації інформації з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, побутового та торговельного обслуговування, інвестиційної політики, європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму, капітального будівництва, містобудування та архітектури, промислової політики, інфраструктури, житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту і зв’язку, надзвичайних ситуацій, екології і охорони довкілля.