Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

2019-02-08 10:42:49
                      ЗАЯВА
 ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
ТЯЧІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір визначити обсяг та провести стратегічну екологічну оцінку (СЕО) за   проектом документу державного планування місцевого (регіонального) рівня детального плану  території з метою зміни цільового призначення земельних ділянок з «для ведення особистого селянського господарства» на цільове призначення «для розміщення, будівництва, екплуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (для будівництва та обслуговування об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (сонячні електростанції) за межами населеного пункту Угля, на території Углянської сільської ради, урочище «Гори», Тячівського району.
ЗАМОВНИК СЕО
 Замовником проекту є Тячівська районна державна адміністрація.
Юридична адреса:90500, Закарпатська область, м.Тячів, вул.Незалежності, 30.
 (03134) 3-38-87,, e-mail tyachivrdaua@gmail.com
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.
Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 16,0 га, розташованої за межами населеного пункту на землях, адміністративно підпорядкованих Углянській сільській раді Тячівського району Закарпатської області,для розміщення сонячної електростанції з необхідною інфраструктурою. 
Мета розроблення: визначення існуючих та проектних містобудівних умов і обмежень на території проектування, та території впливу, визначення функціонального призначення та параметрів об'єкту (СЕС та розміщення об’єктів інфраструктури), що розміщується на ділянці проектування. Обґрунтування зміни цільового призначення земельних ділянок.
Вимоги щодо забезпечення державних інтересів: встановлення планувальних обмежень згідно з ДБН Б.2.2.-12:2018 «Планування і забудова територій», ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».
Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення частини території за межами населеного пункту с. Угля, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці. Детальний план території з метою зміни цільового призначення земельних ділянок з «для ведення особистого селянського господарства» на цільове призначення «для розміщення, будівництва, екплуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (для будівництва та обслуговування об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (сонячні електростанції) за медами населеного пункту Угля, на території Углянської сільської ради, урочище «Гори», Тячівського району, розроблено відповідно до розпорядження  голови Тячівської РДА Закарпатської області № 1 від 02 січня 2019р.
 Детальний план території передбачає:
– визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;
 – урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;
– формування планувальної структури та просторової композиції забудови ;
 – оцінку загального стану населеного пункту основних факторів його формування, визначення,містобудівних заходів щодо поліпшенняекологічного та санітарно-гігієнічного стану;
 – визначення територій, що мають санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;
        При розробленні детального плану території враховується: Схема планування території Закарпатської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища,  інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.
На цей час на енергетичному ринку України склалася ситуація, що потребує пошуку нових і розвитку існуючих альтернативних джерел енергії. В Україні прийняті відповідні нормативні акти, що регулюють та стимулюють розвиток цього напрямку. Це, зокрема: Закони України «Про альтернативні джерела енергії», «Про електроенергетику», «Про ринок електричної енергії», Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки, Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». Одним з актуальних напрямків розвитку альтернативних джерел енергії є сонячна енергія.
Територія, яка проектується детальним планом території, знаходиться в адміністративних межах Углянської сільської ради (за межами населеного пункту) Тячівського району Закарпатської області. Категорія земель ділянки проектування – землі сільськогосподарського призначення (існуючий стан).
       Детальним планом території вирішується питання доцільності формування території об’єктами енергогенеруючого підприємства (наземної фотоелектростанції), місць паркування автотранспорту, об’єктів інженерного забезпечення, здійснення комплексного благоустрою та озеленення території.
Детальним планом території пропонується змінити категорію земель території проектування сільськогосподарського призначення на категорію: землі промисловості, транспорту, енергетики та іншого призначення.
Функціональне призначення ділянки проектування детального плану частини території визначити як землі енергетики: для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.
Наземна фотоелектростанція призначена для виробництва електричної енергії шляхом перетворення енергії сонячного випромінювання в екологічно чисту електроенергію з послідуючою передачею її в зовнішні електричні мережі.
На території проектування потреба в підприємствах і закладах обслуговування населення відсутня.

ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.
 Даний документ державного планування не передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:
а) для довкілля:
 В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану  території з метою зміни цільового призначення земельних ділянок з «для ведення особистого селянського господарства» на цільове призначення «для розміщення, будівництва, екплуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (для будівництва та обслуговування об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (сонячні електростанції) за межами населеного пункту Угля, на території Углянської сільської ради, урочище «Гори», Тячівського району, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:
 
 
 -ґрунти;
 -атмосферне повітря;
 -водні ресурси;
 -стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
 -кліматичні фактори;
 у тому числі для здоров’я населення;
Планувальні рішення розміщення наземної фотоелектростанції прийняті з урахуванням технологічної схеми об’єкта відповідно до вимог санітарних, протипожежних норм, природоохоронного законодавства, нормативів екологічної безпеки та принципів раціонального природокористування.
Ймовірність впливу на окремі компоненти навколишнього середовища в розрізі планувальних рішень існує від виробничої зони об’єкту. До складу зони входять: батареї фотогальванічних панелей, які розташовані по секторах; інверторні станції; пристанційний вузол. Обладнання сонячної електростанції не спричиняє шкідливого впливу на земельну ділянку і після закінчення строку експлуатації може бути повністю демонтоване та вивезене.
Передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу, для розташування сонячних модулів з південною орієнтацією.
Поверхові стоки з поверхні СЕС не забруднюються штучними елементами.
Потенційний вплив на атмосферне повітря в процесі експлуатації і обслуговування СЕС оцінюється як мінімальний і представлений, в першу чергу, впливом від роботи техніки та обладнання під час виконання будівельно-монтажних робіт. Потужність СЕС   складає орієнтовно 8 МВт. При визначенні кількості фотоелектричних панелей основним показником, за яким вираховувалась їх кількість була номінальна потужність при номінальній робочій температурі елемента 45±2°С, рівень сонячної радіації – не менше 800 Вт/м², швидкість вітру – 1 м/с (так званий параметр NOCT). На інверторних станціях електрична енергія постійного струму перетворюється на енергію змінного струму та через трансформаторні підстанції напруга збільшується. Передавання електроенергії до розподільчого пристрою закритого типу здійснюється по підземній кабельній лінії. Облік електроенергії, що виробляється СЕС здійснюється лічильниками, які встановлюються на ПС.
Геліополе ділянки СЕС має багатокутну форму, у межах якої з заходу на схід розміщені ряди фотоелектричних панелей. Фотоелектричні панелі встановлюються під кутом розрахованим орієнтовно у 27 град. до горизонту та мають орієнтацію строго на південь. Столи для фотоелектричних модулів мають горизонтальне чотирьох рядне розміщення модулів. В один стрінг входить не менше 20 модулів.
Геліополе сформоване таким чином, що виключає можливістю затінення рядами фотоелектричних панелей одне одного, а також затінення від інверторних станцій та ін. споруд.  
Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.
 б) для територій з природоохоронним статусом
 Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на територій з природоохоронним статусом.
 в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні;
Обладнання сонячної електростанції не спричиняє шкідливого впливу на земельну ділянку і після закінчення строку експлуатації може бути повністю демонтоване та вивезене.
       Передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу, для розташування сонячних модулів з південною орієнтацією.
Поверхові стоки з поверхні СЕС не забруднюються штучними елементами.
       Потенційний вплив на атмосферне повітря в процесі експлуатації і обслуговування СЕС оцінюється як мінімальний і представлений, в першу чергу, впливом від роботи техніки та обладнання під час виконання будівельно-монтажних робіт.  
      Детальний опис ймовірних наслідків від експлуатації сонячної електростанції буде виконано в процесі проходження процедури оцінки впливу на довкілля планованої діяльності відповідно до  положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Ймовірні наслідки для довкілля, в тому числі здоров’я населення та територій з природоохоронним статусом, безпосередньо внаслідок розробки та затвердження документа державного планування оцінюються як мінімальні, а в окремих аспектах – як відсутні.  
Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, - відсутні.
ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ,
У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО.
    З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО детального плану території з метою зміни цільового призначення земельних ділянок з «для ведення особистого селянського господарства» на цільове призначення «для розміщення, будівництва, екплуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (для будівництва та обслуговування об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (сонячні електростанції) за межами населеного пункту Угля, на території Углянської сільської ради, урочище «Гори», Тячівського району, передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.
 Альтернатива 1:
 «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;
ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ.
Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.
При розробці проекту детального плану території земельної ділянки будуть використані дані органів виконавчої влади про екологічний, санітарно-епідеміологічний стан території, інформація відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, натурні обстеження. Зважаючи на характер ймовірних наслідків, додаткові спеціальні дослідження не передбачені. Стратегічна екологічна оцінка буде здійснюватися з використанням методів аналізу існуючого стану, оцінювання   і прогнозування ймовірних наслідків для довкілля. Критеріями оцінки обрано сучасні вимоги нормативно-правових актів в сфері забезпечення екологічної безпеки та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.   
ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.
Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.
 Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.
 Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:
 а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;
 б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;
 в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;
 г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;
 д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;
 е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;
 є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.
 Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об’єкти тваринного світу Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ»:
 – збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;
 -недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;
 -збереження цілісності природних угруповань диких тварин;
 – запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;
 -охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;
 -недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;
 -розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.
 Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:
 – відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
 – заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки;
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ.
Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
 Пропонується така структура Звіту із СЕО:
 1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.
ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.
Усі зауваження і пропозиції громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану  території з метою зміни цільового призначення земельних ділянок з «для ведення особистого селянського господарства» на цільове призначення «для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (для будівництва та обслуговування об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (сонячні електростанції) за межами населеного пункту Угля, на території Углянської сільської ради, урочище «Гори», Тячівського району, необхідно надсилати в строк 15 днів з моменту оприлюднення заяви до Тячівської районної державної адміністрації: 90500, Закарпатська область, м.Тячів, вул.Незалежності, 30.
 (03134) 3-38-87,, e-mail tyachivrdaua@gmail.com 
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто
 до 22 лютого 2019 року.
Тячівська районна державна адміністрація
90500, Закарпатська область,
м. Тячів, вул.Незалежності 30
Електронна пошта
tyachivrda@carpathia.gov.ua
tyachivrdaua@ukr.net

Графік роботи
Пн-Чт: 08:00 - 17:15
П’ятниця - 08:00 - 16:00