• Новини / Суспільство

  Створено Раду розвитку громад та територій Закарпатської області (документ)

  Відповідне розпорядження підписано 07.05.2020  головою Закарпатської ОДА  Олексієм Петровим.  
  Рада розвитку громад та територій є консультативно-дорадчим органом при голові ОДА і її основним завданням є налагодження ефективної взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування у питаннях вироблення пріоритетів державної регіональної політики та механізмів сталого розвитку територіальних громад з урахуванням стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування та новітніх підходів у сфері регіонального розвитку, вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць тощо.
   Рада зокрема вивчатиме соціально-політичні і соціально-економічні процеси у регіонах, формулюватиме пріоритети державної регіональної політики, а також налагоджуватиме взаємодію державних органів з органами місцевого самоврядування.
   
  Закарпатська обласна державна адміністрація
  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


  07.05.2020                                            Ужгород                                             № 238
  Про Раду розвитку громад та територій 
  Закарпатської області
  Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації, Указу Президента України від 18 грудня 2019 року № 909/2019     „Про Раду розвитку громад та територій”, з метою сприяння налагодженню ефективної взаємодії місцевих органів державної виконавчої влади з   органами місцевого самоврядування у питаннях ефективної реалізації реформи місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць: 
  1. Утворити Раду розвитку громад та територій Закарпатської області як консультативно-дорадчий орган при голові обласної державної адміністрації.
  2.Затвердити Положення про Раду розвитку громад та територій Закарпатської області, що додається.
  3.Райдержадміністраціям утворити в установленому порядку ради розвитку громад та територій як консультативно-дорадчі органи на чолі з головами відповідних районних державних адміністрацій.
  4.Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 06.05.2015 № 130, від 05.08.2016 № 375, від 21.03.2018 № 181. 
  5.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату державної адміністрації Натуркач Р. П.
  Голова державної адміністрації                                           Олексій ПЕТРОВ 

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Розпорядження голови
  державної адміністрації
  07.05.2020 238
  ПОЛОЖЕННЯ
   про Раду розвитку громад та територій Закарпатської області
  1. Рада розвитку громад та територій Закарпатської області (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом при голові обласної державної адміністрації.
  2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.
  З. Основними завданнями Ради є:
  1) вивчення та моніторинг суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в області, вироблення за результатами узгодженої позиції щодо пріоритетів державної регіональної політики та механізмів забезпечення сталого розвитку районів та територіальних громад;
  2)сприяння налагодженню ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування щодо удосконалення державного будівництва, напрацювання новітніх підходів у сфері регіонального розвитку;
  3) проведення консультацій стосовно актуальних питань розвитку районів та територіальних громад, забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, підвищення їх інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності;
  4) сприяння ефективній реалізації реформи місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, інших реформ із децентралізації влади;
  5) обговорення проектів нормативно-правових актів у сфері регіональної політики, проектів обласних цільових програм економічного, соціального, національно-культурного розвитку та охорони довкілля з метою врахування у таких проектах інтересів районів та територіальних громад;
  6) моніторинг стану виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації з питань державної регіональної політики, реформ із децентралізації влади та підготовка пропозицій щодо підвищення рівня виконавської дисципліни;
  7) вивчення законодавства України з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування та територіальної організації влади, підготовка пропозицій щодо його удосконалення.
  4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:
  1) запитувати та одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та обласних організацій (відділень) їх всеукраїнських асоціацій, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;
  2) створювати тимчасові робочі групи для розроблення та детального опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Ради, визначати порядок їх роботи, залучати до роботи в таких групах експертів і фахівців (відповідно за їх згодою або за погодженням з їх керівниками), координувати та коригувати роботу створених тимчасових робочих груп, заслуховувати їх звіти;
  З) запрошувати на свої засідання керівників і представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,  представників обласних організацій (відділень) всеукраїнських асоціацій, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, експертів;
  4) залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Ради, працівників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);
  5) організовувати та проводити конференції, круглі столи, наради з питань, що належать до компетенції Ради.
  5. Рада в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими консультативними та дорадчими органами, утвореними головою облдержадміністрації, а також з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та обласними організаціями (відділеннями) їх всеукраїнських асоціацій.
  6. Рада утворюється у складі голови, виконавчого секретаря та інших членів, які беруть участь у роботі Ради на громадських засадах.
  Головою Ради є голова обласної державної адміністрації.
  Виконавчим секретарем Ради є перший заступник або один із заступників голови обласної державної адміністрації, до відання якого віднесені питання регіональної політики.
  До складу Ради за посадою входять:
  голова обласної ради; 
  перший заступник та заступники голови облдержадміністрації; 
  керівник апарату облдержадміністрації;
  керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; 
  голови районних державних адміністрацій; 
  голови районних рад; 
  міські голови міст обласного та районного значення; 
  селищні голови селищ – районних центрів; 
  міські, селищні, сільські голови об’єднаних територіальних громад; 
  представник сектору досліджень Західного регіону в місті Ужгороді Національного інституту стратегічних досліджень;
  представники обласних організацій (відділень) всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.
  Голова обласної ради, голови районних рад, міські голови міст обласного та районного значення, селищні голови селищ – районних центрів, міські, селищні, сільські голови об’єднаних територіальних громад, представник сектору досліджень Західного регіону в місті Ужгороді Національного інституту стратегічних досліджень, представники обласних організацій (відділень) всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування входять до складу Ради за згодою.
  7. Голова Ради здійснює загальне керівництво діяльністю Ради, визначає порядок її роботи та головує на засіданнях Ради.
  8. Для забезпечення організації діяльності Ради діє виконавчий комітет Ради у складі виконавчого секретаря Ради, першого заступника та заступників голови облдержадміністрації, керівника апарату облдержадміністрації,  представника сектору досліджень Західного регіону в місті Ужгороді Національного інституту стратегічних досліджень, які є членами Ради.
  Виконавчий комітет Ради очолює виконавчий секретар Ради.
  Виконавчий комітет Ради:
  1) забезпечує підготовку питань порядку денного та матеріалів до засідань Ради з урахуванням пропозицій членів Ради, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та обласних організацій (відділень) їх всеукраїнських асоціацій, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій;
  2)здійснює моніторинг стану реалізації рішень Ради;
  3) затверджує плани діяльності утворених Радою тимчасових робочих груп, визначає їх голів, затверджує за поданням голів тимчасових робочих груп персональний склад таких груп, координує їх роботу;
  4) звітує перед Радою про свою діяльність.
  Засідання виконавчого комітету Ради скликається виконавчим секретарем Ради в разі потреби. Рішення виконавчого комітету Ради приймаються консенсусом.
  9.Виконавчий секретар Ради:
  1) скликає за дорученням голови Ради засідання Ради;
  2) організовує роботу виконавчого комітету Ради, підписує прийняті ним рішення;
  3) регулярно інформує голову Ради та інших членів Ради про стан реалізації рішень Ради;
  4) представляє Раду у відносинах із місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та обласними організаціями (відділеннями) їх всеукраїнських асоціацій, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями;
  5) виконує за дорученням голови Ради інші завдання.
  10. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потреби.
  Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від затвердженого складу Ради.
  11. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос голови Ради є вирішальним.
  За результатами засідання оформлюються рішення, які підписуються головою Ради, та протокол, який підписується виконавчим секретарем Ради.
  Рішення Ради можуть надсилатися для виконання структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, місцевим органам виконавчої влади та для розгляду органам місцевого самоврядування.
  У разі необхідності рішення Ради реалізуються шляхом видання в установленому порядку розпорядження голови облдержадміністрації, внесення головою облдержадміністрації на розгляд обласної ради відповідних проектів рішень.
  12. Рада інформує громадськість про свою діяльність та прийняті нею рішення. Підготовка матеріалів про висвітлення діяльності Ради здійснюється структурним підрозділом облдержадміністрації, до повноважень якого віднесені питання комунікацій з громадськістю. Інформація про діяльність Ради розміщується на офіційному веб-порталі облдержадміністрації.
  13. Організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради та документальне оформлення її засідань здійснюється структурними підрозділами апарату облдержадміністрації (у межах компетенції).
  14. Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.