Кві 22

Розпорядження Про затвердження положення про Центр надання адміністративних послуг Тячівської районної державної адміністрації, його регламенту роботи та переліку адміністративних послуг

 


про

                                                          У К Р А Ї Н А                                     ПРОЕКТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області

 

__________________                              Тячів                   №_________________

 

 

Про затвердження положення про

 Центр надання адміністративних послуг Тячівської

районної державної адміністрації,  його регламенту

 та переліку адміністративних послуг

 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру  у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» та від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг суб’єктами господарювання та фізичними особами адміністративних послуг, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади:

1. Затвердити положення про Центр надання адміністративних послуг Тячівської районної державної адміністрації (додається).

2. Затвердити регламент Центру надання адміністративних послуг  Тячівської районної державної адміністрації (додається).

3. Затвердити перелік адміністративних послуг (додається).

4. Розпорядження набирає чинності з моменту оприлюднення, але не раніше дня його реєстрації у Тячівському районному управлінні юстиції.

          5. Відділу з питань внутрішньої політики апарату державної адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження в засобах масової інформації.

            6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

В.о.голови державної адміністрації                                    В.Й.Каганець

 

 

 

                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                 Розпорядження голови

                 державної адміністрації

____________ №_____

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг

Тячівської районної державної адміністрації

 

1.Загальні положення

 

1.1. Центр надання адміністративних послуг (далі - центр) утворюється як структурний підрозділ Тячівської районної державної адміністрації з метою забезпечення надання адміністративних послуг.

1.2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається головою районної державної адміністрації.

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови райдержадміністрації, положенням про центр.

1.4. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

1.5. Центр надання адміністративних послуг очолює керівник, який призначається та звільняється з займаної посади головою Тячівської районної державної адміністрації.

 

2. Основними завданнями центру є:

 

2.1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

2.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

2.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

3.Організація роботи

центру надання адміністративних послуг

 

3.1. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора, шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.2. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, затверджується головою районної державної адміністрації.

3.3. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається головою районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Після набуття чинності законом про перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, проект розпорядження буде приведено у відповідність до вимог чинного законодавства.

3.4. У центрі за рішенням голови державної адміністрації може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

3.5. Складовою частиною центру, утвореного як структурний підрозділ  районної державної адміністрації є дозвільний центр, відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

3.6. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

3.7. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

3.8. Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою районної державної адміністрації.

3.9. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

3.10. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

3.11. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

3.12. Координацію всіх дій пов’язаних з функціонуванням структурного підрозділу районної державної адміністрації Центру надання адміністративних послуг, здійснює заступник голови Тячівської районної державної адміністрації.

3.13. Центр, як структурний підрозділ районної державної адміністрації, очолює керівник, на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

3.14. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

 

4.Фінансове та інше забезпечення

надання адміністративних послуг

 

4.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

4.2. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

 

5. Режим роботи центру надання адміністративних послуг

 

5.1. Прийом  суб’єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг здійснюється в понеділок, середу, п’ятницю та суботу з 9.00 до 16.00, у вівторок та четвер з 9.00 до 20.00 за к .ч. ,  без перерви на обід.

5.2. За рішенням Тячівської районної державної адміністрації - час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

 

6. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг

 

6.1. Адміністратори та суб’єкти надання адміністративних послуг не несуть відповідальність за недостовірність поданих фізичними особами та суб’єктами господарювання (їх уповноваженими представниками) документів (їх копій) для отримання адміністративних послуг.

6.2. Адміністратори та інші посадові особи, уповноважені  відповідно до законодавства надавати адміністративні послуги, несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

6.3. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, можуть бути оскаржені у суді, в порядку передбаченому діючим законодавством.

6.4. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, внаслідок їх неправомірних дій, відшкодовується у встановленому законом порядку.

 

      Керівник апарату                                                   Д.В.Онуфрій

 

                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                 Розпорядження голови

                 державної адміністрації

____________ №_____

 

Регламент

Центру надання адміністративних послуг

Тячівської районної державної адміністрації

 

Загальна частина

 

1. Цей регламент визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг Тячівської районної державної адміністрації (далі - Центр), порядок дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. У цьому регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

3. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернення.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, тимчасовим положенням про Центр та регламентом Центру.

 

Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр

 

5. Центр розміщується в центральній частині міста, в зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до приміщення розміщується інформаційна вивіска з найменуванням Центру та графіком його роботи.

Центр працює:  в понеділок, середу, п'ятницю та суботу з 09.00 до 16.00 год. , у вівторок та четвер з 9.00 до 20.00 год., без перерви на обід, крім неділі та святкових днів.

Прийом заяв, попереднє консультування та інформування веде адміністратор Центру з 9.00 до 13.00 год. Обробка документації, передача її на виконання суб’єктам надання адміністративних послуг з 13.00 до 14.00 год. Видача результату адміністративних послуг проводиться адміністратором, державним адміністратором з 14.00 до 18.00 год. 

Вхід до Центру повинен бути облаштований пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до Центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. На прилеглих вулицях розміщуються вказівники, на яких зазначається місце розташування Центру.

6. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини Центру.

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому або другому поверсі будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини Центру суб’єктам звернення забороняється.

Закрита частина може розміщуватися на інших поверхах, ніж відкрита частина.

7. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення Центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи Центру.

8. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також скринька для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій, додатково у разі можливості - інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

9. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до Центру протягом дня, та облаштовується в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

Сектор очікування у разі потреби обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають проблеми із зором.

10. Сектор обслуговування повинен бути утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора Центру.

11. Площа секторів очікування та обслуговування повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів Центру.

12. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах розміщується інформація, зокрема, про:

найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру;

прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності);

положення про Центр;

регламент Центру.

13. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, повинен розміщуватися у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі (у разі його наявності). Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.

14. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

15. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

16. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

 

 Інформаційна та технологічна

картки адміністративних послуг

 

17. Районна державна адміністрація, а також керівник Центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

18. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це Тячівську районну державну адміністрацію, а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

 

Робота інформаційного підрозділу Центру

 

19. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому суб’єктів звернення у Центрі може утворюватися інформаційний підрозділ.

Інформаційний підрозділ Центру також:

інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції Центру;

консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

20. Районна державна адміністрація створює та забезпечує роботу веб-сайту Центру або окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 12 цього тимчасового регламенту, а також відомості про місце розташування Центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

21. Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру (в тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і повною.

Інформація на веб-сайті Центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

22. Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

 

Керування чергою в Центрі

 

23. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

24. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором Центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

25. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником Центру години.

26. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

 

Прийняття заяви та інших документів у Центрі

 

27. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів) та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі.

28. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

29. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

30. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

31. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі, коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

32. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

33. Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках (додаток 1).

34. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в Центрі електронного документообігу - в електронній формі.

35. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

36. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

37. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

38. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

39. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом  надання адміністративної послуги), (додаток 2). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 

40. Після вчинення дій, передбачених  пунктами 27-39  цього  регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

41. Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному регламентом Центру, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником Центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

42. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

43. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами Центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.

44. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.

 

Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 

45. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

46. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

47. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

48. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

49. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

50. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.

51. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справа у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги,  опис та аркуш проходження, зберігаються у Центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

Оскарження результатів надання адміністративних послуг

                   52. Суб’єкт звернення має право подати скаргу на отриманий через Центр результат надання адміністративної послуги до суб’єкта надання адміністративної послуги або до вищого органу відносно того органу, що вирішив справу.

53. Скаргу на результат надання адміністративної послуги може бути подано протягом тридцяти днів з моменту доведення результату надання адміністративної послуги до відома суб’єкта звернення.

54.Скарга, яка подається до Центру, підлягає реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством. Не пізніше наступного дня з моменту реєстрації скарга разом із матеріалами, що додаються до неї, передається (надсилається) суб’єкту розгляду скарги.

55. Суб’єкт розгляду скарги зобов’язаний розглянути й вирішити скаргу відповідно до вимог чинного законодавства України та забезпечити передання рішення у Центр для доведення до відома скаржника.

56. У випадку, якщо суб’єкт звернення подає скаргу на результат надання адміністративної послуги, отриманий через Центр, безпосередньо до суб’єкта розгляду скарги, такий орган зобов’язаний надіслати копію скарги до Центру протягом п’яти робочих днів з дня її отримання, а також проінформувати Центр про результати розгляду скарги протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення за скаргою.

      

           Оскарження дій або бездіяльності адміністратора та інших працівників Центру

57. У Центрі здійснюється обов’язкове ведення книги відгуків та пропозицій, доступ до якої надається кожному суб’єкту звернення.

58. Будь-яка особа має право, відповідно діючого законодавства, оскаржити дії або бездіяльність працівників Центру, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.

59. Заступник голови районної державної адміністрації, на якого покладено повноваження, вчиняє всі необхідні дії для прийняття об’єктивного рішення за скаргою, в межах своїх повноважень вирішує питання про дисциплінарну відповідальність працівників Центру.

 

Начальник  Центру                                                                 Н.В.Горват

 

Аналіз регуляторного впливу

розпорядження Тячівської районної державної адміністрації

«Про затвердження положення про Центр надання адміністративних послуг Тячівської районної державної адміністрації, його регламенту  та Переліку адміністративних послуг»»

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

Необхідність прийняття розпорядження Тячівської районної державної адміністрації «Про затвердження положення про Центр надання адміністративних послуг Тячівської районної державної адміністрації, його регламенту та Переліку адміністративних послуг» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Тячівському районі :

відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;

необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги.

одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

2. Цілі регулювання

          Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами  господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Тячівському районі шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг.

Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг – адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг:

забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором.

забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

надасть можливість отримати фахові консультації від експертів – консультантів адміністративних органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні Центру надання адміністративних послуг у визначений графіком їх роботи час;

виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;

удосконалить взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг –адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг.

Розробка та прийняття відповідного нормативного акту на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки Типове положення не завжди враховує всі зміни в законодавстві; кожен район необхідно розглядати окремо, враховуючи його специфіку.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.

 4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження «Положення про Центр надання адміністративних послуг Тячівської районної державної адміністрації», яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

завдання та обов’язки адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послуг Центру надання адміністративних послуг.

Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії в одному приміщені:  адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністратора, адміністратора, при організації надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг  Тячівської  районної державної адміністрації.

 5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

         Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза -  нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть публікуватись в засобах масової інформації.

 6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат

 відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

дотримання принципу організаційної єдності;

раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

мінімізація корупційної складової;

оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАП, адміністративних органів та суб’єктів звернень;

формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

доступність та зручність;

належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;

мінімізація часу на очікування в черзі;

мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

доступ суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

 Сфера інтересів громадян

доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи ЦНАП);

належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом “єдиного вікна”;

мінімізація часу на очікування в черзі;

мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

доступ суб’єктів звернень до інформації  про стан, хід та  результати розгляду їх звернень.

 7.Запропонований строк дії регуляторного акта.

         Даний проект регуляторного акту – розпорядження  районної державної адміністрації «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через  Центр надання адміністративних послуг Тячівської районної державної адміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг Тячівської районної державної адміністрації;

розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта;

кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);

розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

кількість наданих адміністративних послуг;

середній термін розгляду звернення;

кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру, даних Державної податкової інспекції, районного відділу статистики, та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                    Д.В.Онуфрій

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                       Розпорядження голови

                                                           державної  адміністрації

                                                            від __________№_____

 

Перелік

адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Тячівської районної державної адміністрації

 

1.Перелік документів дозвільного характеру, видача, переоформлення, видача дублікатів, копій, анулювання за заявою суб’єкта господарювання,  які належать до адміністративних послуг:

  

1. 1.  Надання висновку на ввезення, реалізацію та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії) закордонного виробництва за умови відсутності даних щодо безпеки для здоров’я населення.

1.2. Надання  експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), що займаються виробництвом харчових продуктів.

1.3. Надання висновку діючих об’єктів.

1.4. Надання висновку (за місцем проведення діяльності) про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення діяльності у сфері освітніх послуг.

1.5. Надання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи  (за місцем проведення діяльності) про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення діяльності у сфері роздрібної торгівлі лікарськими препаратами.

1.6. Надання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи  (за місцем проведення діяльності) про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення діяльності у сфері підготовки водіїв автотранспортних засобів  категорії «В», «ВС», «Д», «Є».

1.7. Надання висновку (за місцем проведення діяльності) про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення діяльності у сфері роздрібної торгівлі продовольчими товарами.

1.8. Надання висновку (за місцем проведення діяльності) про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення діяльності у сфері громадського харчування.

1.9. Надання висновку (за місцем проведення діяльності) про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення діяльності у сфері медичної практики.

1.10. Надання висновку (за місцем проведення діяльності) про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин.

1.11. Надання висновку (за місцем проведення діяльності) про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо отримання дозволу на розміщення відходів.

1.12. Надання дозволу  на викиди  забруднюючих речовин.

1.13. Надання дозволу на тимчасове  розміщення відходів.

1.14. Надання ліміту на тимчасове розміщення відходів.

1.15. Надання дозволу на спеціальне водокористування погодження проекту гранично допустимого скидання забруднюючих речовин в водні об’єкти.

1.16.  Надання висновку державної  екологічної експертизи.

1.17. Надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та   об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

1.18. Реєстрація декларації на утворення відходів.

1.19. Надання дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого    значення.

1.20.  Реєстрація  декларації  відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання  вимогам законодавства з  питань  пожежної  безпеки.

1.21. Надання спеціального дозволу  на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) .

1.22. Надання спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів  – лісового квитка на використання корисних властивостей лісів.

1.23. Надання спеціального дозволу  на спеціальне використання лісових ресурсів – лісового квитка на побічні лісові користування.

1.24. Надання дозволу на проведення заходів із залученням тварин.

1.25. Надання експлуатаційного дозволу оператором потужностей (об’єктів), які займаються виробництвом   харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини та для  агропродовольчих ринків.

1.26. Надання  експлуатаційного  дозволу для провадження діяльності з переробки неїстівних продуктів тваринного походження, , змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

1.27.Видача ветеринарних документів (ветеринарна довідка, ветеринарне свідоцтво №1 та 2,  для країн СНД – ветеринарні свідоцтва за формами №1 та №2).

 

2. Перелік адміністративних послуг без урахування документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності:

 

2.1. Надання витягу з державного земельного кадастру.

2.2.Надання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку.

2.3. Погодження документації (в тому числі проекту) із землеустрою щодо відведення земельної ділянки різного виду користування  у різні форми власності (в тому числі видача висновку).

2.4.Видача висновку про погодження документації із землеустрою.

2.5.Видача довідки про відомості з державного земельного кадастру.

2.6.Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання), довідки про належність земельної ділянки до пайових земель.

2.7. Надання витягу з державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель.

2.8. Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення та не з його вини.

2.9. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.

2.10. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі.

2.11. Надання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку.

2.12. Видача будівельного  паспорта забудови земельної ділянки або внесення змін до нього.

2.13. Погодження (в тому числі видача висновку)  проекту із землеустрою та технічної документації  щодо встановлення та відновлення меж земельної ділянки різного виду цільового призначення  та різної форми власності.

2.14. Реєстрація повідомлення (декларації) про початок виконання будівельних робіт.

2.15. Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

2.16. Видача паспорта громадянина України.

2.17. Видача  паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

2.18.  Видача  проїзного документа дитини.

2.19 Здійснення реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання та місця перебування.

2.20. Видача Єдиних квитків.

2.21. Видача висновку щодо розв'язання  спору, між  батьками  щодо  участі у вихованні дитини одного з батьків,  що проживає окремо  від  дитини.

2.22. Видача рішення щодо розв'язання спору між батьками щодо визначення або зміни імені,  прізвища,  по - батькові дитини.

2.23. Видача розпорядження щодо встановлення опіки/піклування над дитиною-сиротою та дитиною, позбавленою батьківського піклування.

2.24. Видача розпорядження встановлення опіки над майном дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.

2.25. Видача розпорядження створення дитячих будинків сімейного типу/прийомних сімей.

2.26. Видача розпорядження влаштування дітей до дитячих будинків сімейного типу/прийомних сімей.

2.27. Видача розпорядження на  вчинення  правочинів  щодо нерухомого майна, право  власності  на  яке  або  право користування яким має дитина.

2.28.Надання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

2.29. Надання висновку про доцільність усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя.

2.30. Надання висновку про взяття на облік кандидатів у батьки-вихователі/прийомні батьки.

2.31.Надання висновку про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі.

2.32. Видача розпорядження щодо  повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором.

2.33. Видача розпорядження щодо статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

2.34. Надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав або про відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав.

2.35.Надання клопотання щодо працевлаштування неповнолітніх на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.

2.36. Видача рішення щодо реєстрації народження дитини.

2.37. Надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі , яка записана матір’ю або батьком дитини.

2.38. Надання витягу з обліково-статистичної картки дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.

2.39.Видача направлення потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

Примітка. Після набуття чинності Закону України „ Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання”, або постанови КМУ „ Про затвердження Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центри надання адміністративних послуг”,  цей перелік буде приведено у відповідність до вимог цих нормативно-правових актів.

 

 

             Начальник ЦНАП                                                  Горват Н.В.

 

 

 

Друк PDF

Розробка сайту - RED WEB DESIGN (Соловйов Михайло)