• Функції та повноваження

  ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

  голови районної державної адміністрації


  Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених  на районну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.
  Інформує голову обласної державної адміністрації та щорічно звітує перед ним про виконання райдержадміністрацією, покладених на неї повноважень, а також суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище в районі, вносить пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України і практики його реалізації, системи державного управління.
  Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.
  Сприяє розвитку в районі міжнародного співробітництва в галузі економіки, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту.
  Укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством.
  У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання райдержадміністрації, визначає її структуру, вид структурного підрозділу та його статус як юридичної особи публічного права, дотримуючись рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших підрозділів райдержадміністрації, затверджених Кабінетом Міністрів України.
  Відповідно до типових положень, затверджених Кабінетом Міністрів України, затверджує положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації. За відсутності типових положень затверджує тимчасові положення про структурні підрозділи райдержадміністрації.
  У межах виділених асигнувань визначає граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання структурних підрозділів райдержадміністрації.
  У межах граничної чисельності, затвердженої Кабінетом Міністрів України, утворює апарат районної державної адміністрації, затверджує Положення про нього, визначає його структуру та затверджує штатний розпис, за погодженням з обласною державною адміністрацією, відповідно до бюджетних асигнувань, виділених для здійснення виконавчої влади в районі.
  Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації за погодженням з обласною державною адміністрацією .
  Призначає керівників та заступників керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, які є юридичними особами публічного права за погодженням з обласною державною адміністрацією, а саме:
  -фінансового управління державної адміністрації;
  -Тячівського управління соціального захисту населення державної адміністрації;
  -управління освіти державної адміністрації;
  -відділу охорони здоров’я державної адміністрації;
  -відділу культури державної адміністрації;
  -відділу агропромислового розвитку державної адміністрації.
  Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників, погоджує укладення контрактів із керівниками підприємств, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
  Погоджує у встановленому законодавством порядку: призначення керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, а також керівників навчальних закладів, що призначаються на посаду за умовами конкурсу.
  Порушує перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади вмотивовані питання про відповідність займаній посаді керівників їх територіальних органів.
  Скасовує акти керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших вищестоячих органів виконавчої влади та розпорядженням голови райдержадміністрації.
  За результатами роботи райдержадміністрації може застосовувати встановлені законодавством заходи заохочення до її посадових осіб.
  У межах затвердженого бюджету виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.
  Оголошує зони надзвичайної ситуації у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій; здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням у них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей.
  Здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною в районі.
  Погоджує проект плану проведення потенційно небезпечних заходів, в умовах присутності цивільного населення за участі особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, з використанням озброєння і військової техніки.
  Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.
  Розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними нагородами України.
  Утворює та очолює колегію районної державної адміністрації, а з метою  сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації, інші консультативні, дорадчі, допоміжні органи, служби та комісії,  визначаючи їх завдання, функції та персональний склад.
  Видає розпорядження, дає доручення, приймає рішення та інші акти  з питань, віднесених законодавством України до компетенції районної державної адміністрації.
  Вносить на розгляд районної ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції, має право дорадчого голосу на пленарних засіданнях районної ради.
  Щороку звітує перед районною радою з питань виконання делегованих повноважень.
  Здійснює інші функції, передбачені Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.
  У разі відсутності, його функції і повноваження виконує перший заступник, а у разі відсутності останнього –  заступник голови.

  Відповідає за:
  виконання в районі законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
  виконання державних, регіональних і районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, а в місцях компактного проживання національних меншин - програм їх національно-культурного розвитку;
  реалізацію повноважень, делегованих райдержадміністрації районною радою;
  сприяння діяльності митних органів та прикордонних служб, створення умов для їх належного функціонування;
  вжиття заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України;
  додержання законодавства про державну таємницю та інформацію в райдержадміністрації;
  забезпечення в районі:
  виконання зобов’язань за міжнародними договорами України;
  законності і правопорядку, додержання та охорони  прав, свобод і законних інтересів громадян, здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, боротьби зі злочинністю та корупцією;
  організацію виконання заходів із мобілізаційної підготовки у разі введення особливого періоду;
  взаємодії з органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями;
  умов для розвитку інформаційної та видавничої сфер.

  Безпосередньо координує та контролює діяльність:
  фінансового управління державної адміністрації;
  сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату державної адміністрації;
  відділу з питань внутрішньої політики апарату (в частині функціональних повноважень);
  юридичного сектору апарату (в частині правової діяльності райдержадміністрації).

  Координує діяльність:
  Тячівському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області;
  Тячівському міжрайонному відділу управління Служби безпеки України в Закарпатській  області;
  Тячівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області;
  районного військового комісаріату;

  Сприяє в роботі:
  Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області